Wzmocnienie nawierzchni na ul. Strażackiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.278.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI NA ULICY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN

OD KM 0+000 DO KM 0+665 – I ETAP”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ulica Strażacka

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Tabela elementów scalonych

Projekt drogowy

Rys 2

Rys 3

Rys 7

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-07-12 16:48:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-08-31 13:04:27)