Wykonanie zadaszenia i zamknięcia wejścia do budynku dworca przy ul. Torowej 2 w miejscowości Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"WYKONANIE ZADASZENIA I ZAMKNIĘCIA WEJŚCIA DO BUDYNKU

DWORCA PRZY UL. TOROWEJ 2 W MIEJSCOWOŚCI TERESIN"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Projekt wykonawczy /public/get_file.php?id=65492

Wizualizacja 1 /public/get_file.php?id=65492

Wizualizacja 2 /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści ZO z dnia 28.03.2019 r. wraz z przedmiarem robót załączonym do zaproszenia do składania ofert z dnia 26.03.2019 r. oraz przedmiarem robót na roboty uzupełniające /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści ZO z dnia 29.03.2019 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana ZO z dnia 03.04.2019 r. /public/get_file.php?id=214894

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=214894

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2019-03-26 11:18:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-04-09 10:36:29)