Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie 2012/2013

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 200.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka – p.o. Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, tel./fax (0-46) 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgkteresin@poczta.onet.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC GMINNYCH NA TERENIE GMINY TERESIN W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013”

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ odśnieżanie /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.12.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Michał Sowiński
(2012-09-21 12:20:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Sowiński
(2012-12-31 11:55:53)