Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Racjonalna gospodarka wodą...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 Pełnienie roli Inżyniera dla projektu: „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego - Gmina Teresin”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ Inżynier /public/get_file.php?id=65492

Opis przedmiotu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Umowa o świadczenie usług /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 28.06.2010 r.  pdf

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 01.07.2010 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.07.2010 r. pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.07.2010 r. pdf

Na podstawie wyroku KIO z dnia 18.08.2010 r. (sygn. KIO/1652/10)

dokonano ponownego rozstrzygnięcia postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 18.10.2010 r. pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-06-24 14:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-10-19 15:50:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki