Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pawłowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pawłowice"

Roboty budowlane

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

SIWZ budowa sieci wodociągowej

 

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

Część opisowa

Rys. nr 1 plan zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 plan zagospodarowania terenu

Schemat węzłów i zestawienie podstawowych materiałów  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar robót i tabela elementów scalonych

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.05.2007 r.

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 08.05.2007 r.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-04-25 12:09:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-06-01 14:15:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki