Przebudowa drogi Paski Nowe - Gnatowice Nowe

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  PASKI NOWE – GNATOWICE NOWE

 O DŁUGOŚCI 1035 M- ROBOTY BUDOWLANE

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

SIWZ - przebudowa drogi 

 

Przedmiar robót 

 

Kosztorys ofertowy 

 

Specyfikacja techniczna 

 

Załącznik do specyfikacji technicznej  

 

Modyfikacja treści SIWZ z dn. 11.10.06 r. 

 

Informacja o wyborze oferty 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-10-05 14:26:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-11-14 08:14:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki