Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piasecznica Stara

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI

PIASECZNICA STARA O DŁUGOŚCI 320 M” - ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ - przebudowa drogi 

Przedmiar robót 

Kosztorys ofertowy   

Specyfikacja techniczna

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.09.2006 r. 

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-09-21 20:06:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-11-10 14:05:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki