Przebudowa drogi w Elżbietowie

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15, 17

fax (0-46) 864-25-32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ELŻBIETÓW

OD KM 1+175 DO KM 1+620” - ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ - przebudowa drogi w Elżbietowie 

Przedmiar robót i kosztorys 

Specyfikacja techniczna

Projekt budowlany

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 22.09.2006 r. 

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-09-15 12:29:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2006-11-10 14:08:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki