Budowa chodnika w Teresinie na ulicy Kaskiej

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KASKIEJW MIEJSCOWOŚCI TERESIN OD KM 0+561 do km 0+933”

ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa chodnika w Teresinie na ulicy Kaskiej

Projekt - budowa chodnika w Teresinie na ulicy Kaskiej

SIWZ budowa chodnika w Teresinie na ulicy Kaskiej IZ 3410-28-06

Przedmiar robótbudowa chodnika w Teresinie na ulicy Kaskiej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowa chodnika w Teresinie na ulicy Kaskiej

Informacja o wyborze oferty - budowa chodnika na ulicy Kaskiej 

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

 

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-07-26 18:10:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2006-09-13 10:34:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki