Roboty rozbiórkowe w budynku zlokalizowanym przy Al. XX-lecia w Teresinie

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„ROBOTY ROZBIÓRKOWE W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY

AL. XX – LECIA W TERESINIE”

ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie o zamówieniu - rozbiórka szkoły podstawowej w Teresinie 

Przedmiar robót - rozbiórka szkoły podstawowej w Teresinie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - rozbiórka SP w Teresinie ul. XX - lecia

SIWZ Rozbiórka SP Teresin IZ 3410-30-06

Informacja o wyborze oferty 

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-07-13 18:05:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2006-09-13 10:33:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki