Wybory uzupełniające ławników 2024

INFORMACJA

O UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORACH ŁAWNIKÓW
NA KADENCJĘ 2024 - 2027

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy Teresin o dokonanie wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Wybory uzupełniające są przeprowadzane na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.). Do wyborów uzupełniających nie stosuje się terminów kalendarza wyborczego przewidzianych do naboru podstawowego. Terminy te są określane indywidualnie przez każdą gminę dokonującą naboru.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 29 lutego 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po terminie lub niespełniające wymagań formalnych, pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat;
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wymagane dokumenty:

 1. karta zgłoszenia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. nr 121, poz. 693; z 2022 r. poz. 2155).
 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby;

(koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa);

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika:

(koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika);

 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • w przypadku zgłoszenia dokonanego przez grupę obywateli - listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.
 • w przypadku zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Teresin - w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin w terminie do 29 lutego 2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące wyboru ławników zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. nr 121, poz. 693; z 2022 r. poz. 2155).

Potrzebne do dokonania zgłoszenia formularze można otrzymać w Urzędzie Gminy Teresin, w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pobrać ze strony www.bip.teresin.pl w zakładce „Wybory uzupełniające ławników 2024”.

Informacja w sprawie wyborów ławników: tel. 605 57 20 40,

e-mail: biuro.rady@teresin.pl sekretarz.gminy@teresin.pl

DO POBRANIA:

[Zaswiadczenie lekarskie ]

[Oswiadczenie kandydata o władzy rodzicielskiej]

[Oświadczenie kandydata o prowadzonych śledztwach]

[Lista osób zglaszajacych kandydata]

[Karta zgloszenia]

Wytworzył:
Dorota Dorodzińśka
Udostępnił:
Maciej Tomaszewski
(2024-02-07 14:12:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Tomaszewski
(2024-02-07 14:19:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki