Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie przyjmuje wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł na osobę dziennie.

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni.

Zgoda wojewody może dotyczyć indywidualnych spraw lub grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa. W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. Imię  i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL;
 5. Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski przyjmujemy w GOPS oraz Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w godzinach pracy tj. od poniedziałku do środy w godzinach od godz. 8.00 do 16.00 i od czwartku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Do pobrania:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zawiązku z działaniami wojennymi prowadzonymi a terytorium Ukrainy
 2. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (jedna karta dotyczy jednej zakwaterowanej osoby)
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 4. Informacja do weryfikacji wniosku
 5. Oświadczenie dla osoby przyjętej do zakwaterowania (jedno oświadczenie dotyczy jednej osoby zakwaterowanej)

 

Wytworzył:
Żaneta Przybylska
(2022-03-21)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2022-03-21 15:35:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2022-05-05 09:36:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki