Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy/Одноразова грошова допомога громадянам України

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Одноразова грошова допомога громадянам України

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.  

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Obywatelstwo
 4. Płeć
 5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Adres pobytu
 8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 9. Numer PESEL
 10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Wnioski będziemy przyjmować w godzinach pracy GOPS tj. od poniedziałku do środy w godzinach od godz. 8.00 do 16.00 i od czwartku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Uwaga! Osoby z Ukrainy, które nie przekroczyły granicy ukraińsko-polskiej bezpośrednio a przez inne państwa, nie mają – według zapisów specustawy – statusu uchodźcy. Nie przysługują im więc świadczenia.


 

Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України Отримання соціальних виплат у розмірі 300 злотих, зокрема, на особу, фінансова допомога призпачениа на їжу, взуття, особисту допомогу та оплату житла. Допомога призначена для громадян України, які перетнули українсько-польський кордон з 24 лютого і вже внесені до реєстру PESEL.

Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

Обсяг відомостей, які збираються під час прийому заяв на виплату допомоги:

 1. Ім’я (імена) та прізвище 2.
 2.  Дата народження
 3.  Громадянство
 4.  Стать
 5.  Вид документа на підставі перетину кордону
 6.  Серія та номер документа на підставі перетину кордону, інформація про дату в'їзду на територію Республіки Польща
 7.  Адреса перебування
 8.  Контактні дані, включаючи номер телефону або адреси електронної пошти
 9. Номер PESEL
 10. Номер платіжного рахуноку, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер).

 Ми приймаємо заявки в робочий час GOPS, тобто з понеділка по середу з з 8.00 до 16.00 і з четверга по п’ятницю з 7.00 до 15.00.

Увага! Особи з України, які не перетинали українсько-польський кордон безпосередньо та через інші країни, не мають, згідно з положеннями спеціального закону, статусу біженця. Тому вони не мають права на пільги.

Wytworzył:
Beata Szymańska
(2022-03-17)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2022-03-17 09:14:51)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki