Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

 

 

 

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z przystąpieniem Gminy Teresin do  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego można składać zgłoszenia  do udziału w programie.

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” – 113 832 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 113 832 zł.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

  • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem: 

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ważne! 

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego,  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.  Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.  

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 kwietnia 2024 r do 31 grudnia 2024 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Teresinie ul. Zielona 18, 96 – 515 Teresin, tel. 46 86 130 45 lub 605 410 106.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Ilość osób, którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Beata Szymańska
(2021-05-24)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2021-05-24 11:27:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Tomaszewski
(2024-03-13 13:44:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki