Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Teresin

Gmina Teresin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Teresin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki
 • wybór 4 rodzajów kontrastu

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Tomaszewski.
 • E-mail: jacek.tomaszewski@teresin.pl
 • Telefon: 468642556

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Teresin
 • Adres: 96-515 Teresin, ul. Zielona 20
 • E-mail: urzad.gminy@teresin.pl
 • Telefon: 468613815

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Gminy Teresin ul. Zielona 20, 96 – 515 Teresin:

 1. Na parkingu przed budynkiem znajduje się oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 2. Podjazd dla niepełnosprawnych.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku brak windy.
 5. Osoby na wózkach obsługiwane są przez pracowników z Biura Obsługi Mieszkańców (bezpośrednie pomieszczenie na parterze).
 6. W budynku na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna potrzebuje bezpośredniej pomocy ze strony pracownika Urzędu, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Mieszkańców – tel.: 468642565 lub mailowo biuroobslugimieszkancow@teresin.pl. Pracownik Biura Obsługi Mieszkańców, po zdefiniowaniu potrzeby osoby niepełnosprawnej, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu lub przekazuje informacje o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym usługę. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Dostępność tłumacza języka migowego

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, tel.: 468613815 lub mailowo na adres: urzad.gminy@teresin.pl

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 3 dni przed wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go: mailem na adres: urzad.gminy@teresin.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 468613815

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście do budynku Urzędu Gminy Teresin ul. Zielona 18, 96 – 515 Teresin:

 1. Na parkingu brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku brak windy.
 5. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna potrzebuje bezpośredniej pomocy ze strony pracownika Urzędu, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Mieszkańców – tel.: 468642565 lub mailowo biuroobslugimieszkancow@teresin.pl. Pracownik Biura Obsługi Mieszkańców, po zdefiniowaniu potrzeby osoby niepełnosprawnej, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informacje o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę

 

Wytworzył:
Jacek Tomaszewski
(2020-09-23)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2020-09-23 09:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2020-09-23 11:23:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki