Wybory ławników 2019

INFORMACJA

O WYBORACH ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023

______________________________

 

W związku z kończącą się w dniu 31 grudnia 2019 r. obecną kadencją ławników, rady gmin do końca października 2019 r. dokonają wyboru ławników na następną kadencję przypadającą na lata 2020 – 2023. Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku Rada Gminy Teresin wybierze 3 ławników: jedną osobę do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, dwie osoby do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2019 roku. Z uwagi na to, że 30 czerwca przypada w niedzielę, termin zgłaszania kandydatów przedłuża się do 1 lipca 2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po terminie pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończyła 30 lat,

4)jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczyła 70 lat,

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wymagane dokumenty:

1) karta zgłoszenia wg. załączonego wzoru zgodna z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. nr 121, poz. 693).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa.

3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika..

6) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

7)  listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Teresin w pok. nr 9 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin w terminie do 1 lipca 2019  r.

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące wyboru ławników zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. nr 121, poz. 693).

Potrzebne  do  dokonania  zgłoszenia  formularze   można otrzymać   w  Urzędzie Gminy Teresin, pok. nr 9 lub pobrać ze strony www.bip.teresin.pl w zakładce „Wybory ławników 2019”.

Informacja w sprawie wyborów ławników: tel. 46 864 25 59 lub 605 57 20 40, e-mail: sekretarz.gminy@teresin.pl lub urzad.gminy@teresin.pl .

Do pobrania: [Karta zgłoszenia], [Karta zgłoszenia - wersja edytowalna], [Oświadczenie kandydata o prowadzonych śledztwach], [Oświadczenie kandydata o władzy rodzicielskiej], [Zaświadczenie lekarskie], [Lista osób], [Klauzula informacyjna RODO]

Wytworzył:
Grażyna Cierpis-Przysucha
(2019-06-05)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2019-06-05 09:41:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2019-06-05 14:17:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki