Dostawa energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 207.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 864-25-39,

fax 46 864-25-32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektrycznej

na realizację zadania pn.:

 

 "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - Platforma Licytacji pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz dostaw

Wzór wniosku

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznejpdf

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 PDF

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 PDF

Informacja o wyborze oferty PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDF

 

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2015-08-11)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2015-08-11 14:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-10-20 13:55:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki