Wyrównanie szans edukacyjnych - Moja przyszłość - dugie postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE -

"MOJA PRZYSZŁOŚĆ"", drugie postępowanie

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe pdf

Formularz ofertowy pdf

Doświadczenie zawodowe pdf

Wzór umowy pdf

Wytyczne do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej w Szymanowie pdf

Wytyczne do prowadzenia zajęć w Gimnazjum w Szymanowie pdf

Sprostowanie do Zapytanie ofertowego pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf

Wytworzył:
Izabela Andryszczyk
(2014-09-25)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2014-09-25 14:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-09-30 13:41:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki