☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Poniedziałek 02.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Formularze

Formularze od A do Z
Symbol Nazwa Formularza Plik Uwagi
BRG - 1.1 Wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody/stypendium sportowego pdf Obowiązuje od 26.03.2019
BRG - 1.2 Oświadczenie o niepobieraniu stypendium sportowego pdf Nieobowiązuje
CEIDG - 1 Druk CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG - RD Druk CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG - MW Druk CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG - SC Druk CEIDG-SC - Udziały w spółkach pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG - RB Druk CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG-POPR Korekta wniosku do CEIDG PDF Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG-PN Pełnomocnictwa PDF Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG-ZS Zarządca sukcesyjny PDF Obowiązuje od 01.01.2022
DEK-1 Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi pdf Obowiązuje od 01.08.2020
DL - 1 Deklaracja na podatek leśny pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DL - 1 Deklaracja na podatek leśny pdf Obowiązuje do 30.06.2019
DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości pdf Obowiązuje do 30.06.2019
DO/F/2 Wniosek o unieważnienie dowodu osobistego pdf Obowiązuje od 1.03.2015
DO/F/2e Wniosek o unieważnienie dowodu osobistego online pdf Obowiązuje od 1.03.2015
DO/W/2 Wniosek o wydanie dowodu osobistego pdf Obowiązuje od 1.03.2015
DO/W/2e Wniosek o wydanie dowodu osobistego online pdf Obowiązuje od 1.03.2015
DR - 1 Deklaracja na podatek rolny pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DR - 1 Deklaracja na podatek rolny pdf Obowiązuje do 30.06.2019
DT - 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DT - 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych pdf Obowiązuje do 30.06.2019
DT - 1/A Załącznik do deklaracji DT - 1 pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DT - 1/A Załącznik do deklaracji DT - 1 pdf Obowiązuje do 30.06.2019
EL/W/1 Wniosek o nadanie numeru PESEL pdf Obowiązuje od 1.03.2015
EL/WPC/2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/WUDJ/1 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL pdf Obowiązuje od 1.06.2019
EL/ZC/1 Zgłoszenie pobytu czasowego pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/ZP/4 Zgłoszenie powrotu z zagranicy pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/ZPS/1 Zgłoszenie pobytu stałego pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/ZW/3 Zgłoszenie wyjazdu za granicę pdf Obowiązuje od 1.01.2018
FA-1  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
FA-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
FN - 8.1 Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 8.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie inną niż de minimis pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 8.3 Oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 8.4 Oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 9.1 Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 9.2 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 11.1 Oświadczenie o stanie majątkowym pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 12.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 12.2 Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 14.1 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego pdf Obowiązuje od 1.10.2013
FN - 14.2 Zestawienie faktur VAT dołączonych do wniosku o zwrot akcyzy pdf Obowiązuje od 1.10.2013
FN - 15.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach pdf Obowiązuje od 1.10.2013
FN - 15.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o byciu podatnikiem pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 16.1 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pdf Obowiązuje od 1.07.2021
FN - 16.2 Zaświadczenie o dochodach pdf Obowiązuje od 1.07.2021
FN - 16.3 Oświadczenie osoby zatrudnionej o dochodach pdf Obowiązuje od 1.07.2021
FN - 16.4 Oświadczenie właściciela budynku mieszkalnego pdf Obowiązuje od 1.07.2021
FN - 17.1 Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego pdf Obowiązuje od 1.05.2020
FPB - 1.1 Formularz zgody na szczepienie przeciwko wirusowi HPV pdf Obowiązuje od 1.05.2020
GOPS-1.1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.2 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.3 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.4 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.5 ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE *) O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.6 ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.7 OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-2.1 Klauzula informacyjna interesanta GOPS pdf Obowiązuje od 24.05.2018
GOPS-6.1 Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu z co najmniej jedną wizytą w każdym trymestrze ciąży (zaświadczenie musi być wydane wg wzoru określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 14.09.2010 r.) pdf Obowiązuje od 1.08.2017
GOPS-6.2 Zaświadczenie wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych pdf Obowiązuje od 01.05.2021
GOPS-9.1 Zaświadczenie  o wynagrodzeniu od pracodawcy pdf Obowiązuje od 27.01.2022
GOPS-9.2 Oświadczenie o stanie majątkowym pdf Obowiązuje od 27.01.2022
GOPS-9.3 Oświadczenie o uzyskaniu dochodu jednorazowego pdf Obowiązuje od 27.01.2022
GOPS-9.4 Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej pdf Obowiązuje od 27.01.2022
GOPS-16.1 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu pdf Obowiązuje od 1.07.2018
GOPS-16.2 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające urodzenie żywego dziecka oraz ciężkie i nieodwracalne upośledzenie pdf Obowiązuje od 1.07.2018
GOPS-16.3 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
pdf Obowiązuje od 1.07.2018
GOPS-18.1 Program Czyste Powietrze - wydanie zaświadczenia
o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego
pdf Obowiązuje od 1.05.2021
GOPS-19.1 Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego  pdf Obowiązuje od 1.01.2022
GOPS-19.2 Klauzula Rodo Dodatek Osłonowy pdf Obowiązuje od 1.01.2022
GOPS-23.1 Wniosek o wypłatę dodatku węglowego pdf Obowiązuje od 17.08.2022
GOPS-23.2 Klauzula Rodo Dodatek Węglowy pdf Obowiązuje od 17.08.2022
GOPS-24.1 Wniosek ododatek dla gospodarstw domowych pdf Obowiązuje od 21.09.2022
GOPS 25-1 Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe pdf Obowiązuje od 01.01.2023
GP - 1.1 Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po przystąpieniu do sporządzenia pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 2.1 Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 3.1 Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 4.1 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 5.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 6.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z mpzp pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 7.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu obrotu hurtowego alkoholem z mpzp pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 8.1 Wniosek o zmianę studium uwarunkowań po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 9.1 Wniosek o zmianę studium uwarunkowań pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 10.1 Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 11.1 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 12.1 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 12.2 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 13.1 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 13.2 Oświadczenie strony posiadającej warunki zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 13.3 Oświadczenie strony przyjmującej warunki zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 14.1 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 15.1 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 16.1 Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 17.1 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 18.1 Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 19.1 Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 20.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji pdf Obowiązuje od 01.11.2019
GP - 21.1

Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej położenia wskazanej działki w granicach obszaru, na którym stosuje się szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

pdf Obowiązuje od 25.01.2023
IL - 1 Informacja o lasach pdf Obowiązuje od 01.07.2019
IN - 1 Informacja o nieruchomościach pdf Obowiązuje od 01.07.2019
IR - 1 Informacja o gruntach pdf Obowiązuje od 01.07.2019
MIŚ - 1.1 Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pdf Obowiązuje od 20.07.2020
MIŚ - 2.1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf Obowiązuje od 1.08.2020
MIŚ - 3.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 3.2 Oświadczenia o braku zaległości w podatkach i składkach pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 4.1 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 4.2 Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 5.1 Wniosek o dofinansowanie demontażu i utylizacji  wyrobów zawierających azbest pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 5.2 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 5.3 Ocena stanu wyrobów zawierających azbest pdf Obowiązuje od 01.09.2021
MIŚ - 6.1 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 6.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 7.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 9.1 Wniosek o sterylizację/kastrację pdf

Obowiązuje od 01.04.2023

MIŚ - 10.1 Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 11.1 Wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 12.1 Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 12.2 Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 13.1 Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 14.1 Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 15.1 Wniosek o najem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 15.2 Oświadczenie najemcy lokalu pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 16.1 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 17.1 Wniosek o nabycie prawa własności nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 18.1 Wniosek o nabycie/wydzierżawienie/najem nieruchomości w drodze przetargu pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 19.1 Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 20.1 Wniosek o nadanie numeru porządkowego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ-20.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 21.1 Wniosek rolnika o szacowanie szkód pdf Obowiązuje od 25.06.2018
MIŚ - 22.1 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków pdf Obowiązuje od 18.02.2020
MIŚ - 23.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GZGK-1.1 Podanie o wydanie warunków technicznych pdf Obowiązuje od 1.12.2015
GZGK-1.2 Upoważnienie do odebrania warunków technicznych pdf Obowiązuje od 1.12.2015
GZGK-1.3 Zgłoszenie rozpoczęcia prac pdf Obowiązuje od 1.12.2015
GZGK-1.4 Protokół odbioru technicznego - końcowego - wodociąg pdf Obowiązuje od 1.12.2015
GZGK-1.5 Protokół odbioru technicznego - końcowego - kanalizacja pdf Obowiązuje od 1.12.2015
IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego pdf Obowiązuje do 30.06.2019
IN - 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości pdf Obowiązuje do 30.06.2019
IR - 1 Informacja w sprawie podatku rolnego pdf Obowiązuje do 30.06.2019
KDR Wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (rządowy) pdf Obowiązuje do 01.01.2022
OB - 3.2 Pełnomocnictwo do zameldowania pdf Obowiązuje od 1.03.2015
OB - 7.2 Pełnomocnictwo do wymeldowania pdf Obowiązuje od 1.03.2015
OB - 13.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu pdf Obowiązuje od 1.03.2015
OB - 13.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zameldowania w lokalu pdf Obowiązuje od 1.03.2015
OB - 16.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 17.1 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 18.1 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 19.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 20.1 Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 20.2 Oświadczenie o niekaralności pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 20.3 Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez kierowców pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 21.1 Wniosek o udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 22.1 Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania pdf Obowiązuje od 14.09.2023
OB - 23.1 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 23.2 Wniosek o dopisanie osoby niepełnosprawnej do spisu wyborców pdf Obowiązuje od 1.10.2017
OB - 24.1 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 25.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania pdf Obowiązuje od 1.09.2023
OB - 25.2 Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania pdf Obowiązuje od 1.09.2023
OB - 26.1 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 26.2 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 27.1 Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego pdf Obowiązuje od 5.06.2020
OB-29.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 28.1 Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 30.1 Wniosek o wydanie Karty 3+ pdf Obowiązuje od 1.01.2014
OB - 30.2 Wniosek o wydanie duplikatu Karty 3+ pdf Obowiązuje od 1.01.2014
OB - 31.1 Oświadczenie podmiotu-partnera programu Karta 3+ pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 32.1 Wniosek o wydanie Karty Seniora pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 32.2 Wniosek o wydanie duplikatu Karty Seniora pdf Obowiązuje od 1.01.2014
OB - 33.1 Zgłoszenie podmiotu-partnera programu Teresińska Karta Seniora pdf Obowiązuje od 1.01.2014
OC - 1.1 Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej pdf Obowiązuje od 1.10.2013
Or - 3.1 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pdf Obowiązuje od 1.01.2016
Or - 4.1 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej WORD Obowiązuje od 1.01.2014
Or - 5.1 Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy podpisany przez wszystkich właścicieli pdf Obowiązuje od 1.09.2020
OŚ - 1.1 Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pdf Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 1.2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników pdf Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 1.3 Oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości pdf Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 2.1 Wniosek rodziców o zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu pdf Obowiązuje od 1.03.2020
OŚ - 2.2 Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego pdf Obowiązuje od 1.03.2020
OŚ - 2.3 Oświadczenie o posiadaniu dziecka niepełnosprawnego pdf Obowiązuje od 1.03.2020
OŚ - 3.1 Oświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 5.1 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 5.2 Oświadczenie o dochodach pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 6.1 Zgłoszenie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania pdf Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 7.1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych PDF Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 7.2 Oświadczenie o numerze REGON i NIP PDF Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 7.3 Oświadczenie o spełnieniu wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych PDF Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 7.4 Oświadczenie o niekaralności PDF Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 7.5 Oświadczenie o tytule prawnym do lokalu PDF Obowiązuje od 1.01.2016
RODO-1 Klauzula informacyjna interesanta pdf Obowiązuje od 24.05.2018
RODO-2 Klauzula informacyjna interesanta z numerem telefonu i emailem pdf Obowiązuje od 24.05.2018
RODO-USC Klauzula informacyjna interesanta USC pdf Obowiązuje od 24.05.2018
RODO Ewidencja Klauzula informacyjna interesanta ewidencji ludności pdf Obowiązuje od 24.05.2018
RODO Dowody Klauzula informacyjna interesanta w sprawie dowodu osobistego pdf Obowiązuje od 24.05.2018
SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-2Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-4Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-7 Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SW-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
USC - 1.1

Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia

pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 1.2 Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 1.3 Wniosek o odtworzenie aktu zgonu pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 1.4 Oświadczenie o wskazaniu pełnomocnika pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 3.1 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 4.1 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 4.2 Oświadczenie dziecka które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 5.1 Wniosek o zmianę imienia dziecka pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 6.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 7.1 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 7.2 Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 o zgodzie na nadanie nazwiska męża matki pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 11.1 Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 11.2 Oświadczenie o wskazaniu pełnomocnika pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 12.1 Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 13.1 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 13.2 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 13.3 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 14.1 Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 14.2 Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC -14.3 Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 14.4 Wniosek o migrację odpisów aktów stanu cywilnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 15.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie lub braku wpisu w księdze stanu cywilnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 16.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 20.1 Wniosek zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego pdf Obowiązuje od 01.02.2019
USC - 21.1 Wniosek o zmianę imienia/nazwiska pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 21.2 Wniosek o zmianę imienia/nazwiska dziecka pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 21.3 Oświadczenie rodzica o zgodzie na zmianę imienia/nazwiska dziecka pdf Obowiązuje od 25.05.2018
ZDL - 1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach podlegających pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDL - 2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDN - 1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDN - 2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDR - 1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDR - 2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZFA-02 Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu, i sytuacji ekonomicznej pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-03 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-04 Zaświadczenie dokumentujące dochód uzyskany pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-05 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-06 Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-07 Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-08 Klauzula RODO - interesanci GOPS pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZIL - 1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIL - 2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIL - 3 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach pozostałych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIN - 1 Załącznik do informacji o nieruchomościach - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIN - 2 Załącznik do informacji o nieruchomościach - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIN - 3 Załącznik do informacji o nieruchomościach - dane o przedmiotach pozostałych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIR - 1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIR - 2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIR - 3 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach pozostałych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZKDR-01 Oświadczenie o planowanym ukończeniu nauki pdf Obowiązuje do 01.01.2022
ZKDR-02 Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka pdf Obowiązuje do 01.01.2022
ZKDR-03 Oświadczenie rodziców o władzy rodzicielskiej pdf Obowiązuje do 01.01.2022
ZL - 1A Dane o nieruchomościach lesnych pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZL - 1B Dane o zwolnieniach w podatku lesnym pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZN - 1A Dane o nieruchomościach pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZN - 1B Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZP - 1.1 Wniosek o udzielenie ze środków Gminy Teresin dotacji na prace konserwatorskie pdf Obowiązuje od 1.10.2013
ZP - 1.2 Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich pdf Obowiązuje od 1.10.2013
ZR - 1A Dane o nieruchomościach rolnych pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZR - 1B Dane o zwolnieniach w podatku rolnym pdf

Obowiązuje do 30.06.2019

ZSR-05 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-06 Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-07 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-08 Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-10 Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-12 Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSW-01 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.07.2018
ZSW-03 Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego pdf Obowiązuje od 1.07.2018
ZSW-04 Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.07.2018

 

Wytworzył:
Jacek Tomaszewski
(2013-10-01)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2013-10-04 08:41:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2023-09-20 17:57:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1750713