Formularze

Formularze od A do Z
Symbol Nazwa Formularza Plik Uwagi
BRG - 1.1 Wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody/stypendium sportowego pdf Obowiązuje od 26.03.2019
BRG - 1.2 Oświadczenie o niepobieraniu stypendium sportowego pdf Nieobowiązuje
CEIDG - 1 Druk CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG - RD Druk CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG - MW Druk CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG - SC Druk CEIDG-SC - Udziały w spółkach pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG - RB Druk CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych pdf Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG-POPR Korekta wniosku do CEIDG PDF Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG-PN Pełnomocnictwa PDF Obowiązuje od 01.01.2022
CEIDG-ZS Zarządca sukcesyjny PDF Obowiązuje od 01.01.2022
DEK-1 Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi pdf Obowiązuje od 01.08.2020
DL - 1 Deklaracja na podatek leśny pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DL - 1 Deklaracja na podatek leśny pdf Obowiązuje do 30.06.2019
DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości pdf Obowiązuje do 30.06.2019
DO/F/2 Wniosek o unieważnienie dowodu osobistego pdf Obowiązuje od 1.03.2015
DO/F/2e Wniosek o unieważnienie dowodu osobistego online pdf Obowiązuje od 1.03.2015
DO/W/2 Wniosek o wydanie dowodu osobistego pdf Obowiązuje od 1.03.2015
DO/W/2e Wniosek o wydanie dowodu osobistego online pdf Obowiązuje od 1.03.2015
DR - 1 Deklaracja na podatek rolny pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DR - 1 Deklaracja na podatek rolny pdf Obowiązuje do 30.06.2019
DT - 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DT - 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych pdf Obowiązuje do 30.06.2019
DT - 1/A Załącznik do deklaracji DT - 1 pdf Obowiązuje od 1.07.2019
DT - 1/A Załącznik do deklaracji DT - 1 pdf Obowiązuje do 30.06.2019
EL/W/1 Wniosek o nadanie numeru PESEL pdf Obowiązuje od 1.03.2015
EL/WPC/2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/WUDJ/1 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL pdf Obowiązuje od 1.06.2019
EL/ZC/1 Zgłoszenie pobytu czasowego pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/ZP/4 Zgłoszenie powrotu z zagranicy pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/ZPS/1 Zgłoszenie pobytu stałego pdf Obowiązuje od 1.01.2018
EL/ZW/3 Zgłoszenie wyjazdu za granicę pdf Obowiązuje od 1.01.2018
FA-1  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
FA-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
FN - 8.1 Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 8.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie inną niż de minimis pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 8.3 Oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 8.4 Oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 9.1 Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 9.2 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 11.1 Oświadczenie o stanie majątkowym pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 12.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 12.2 Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 14.1 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego pdf Obowiązuje od 1.10.2013
FN - 14.2 Zestawienie faktur VAT dołączonych do wniosku o zwrot akcyzy pdf Obowiązuje od 1.10.2013
FN - 15.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach pdf Obowiązuje od 1.10.2013
FN - 15.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o byciu podatnikiem pdf Obowiązuje od 1.01.2016
FN - 16.1 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pdf Obowiązuje od 1.07.2021
FN - 16.2 Zaświadczenie o dochodach pdf Obowiązuje od 1.07.2021
FN - 16.3 Oświadczenie osoby zatrudnionej o dochodach pdf Obowiązuje od 1.07.2021
FN - 16.4 Oświadczenie właściciela budynku mieszkalnego pdf Obowiązuje od 1.07.2021
FN - 17.1 Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego pdf Obowiązuje od 1.05.2020
FPB - 1.1 Formularz zgody na szczepienie przeciwko wirusowi HPV pdf Obowiązuje od 1.05.2020
GOPS-1.1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.2 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.3 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.4 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.5 ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE *) O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.6 ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-1.7 OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW pdf Obowiązuje od 1.03.2016
GOPS-2.1 Klauzula informacyjna interesanta GOPS pdf Obowiązuje od 24.05.2018
GOPS-6.1 Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu z co najmniej jedną wizytą w każdym trymestrze ciąży (zaświadczenie musi być wydane wg wzoru określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 14.09.2010 r.) pdf Obowiązuje od 1.08.2017
GOPS-6.2 Zaświadczenie wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych pdf Obowiązuje od 01.05.2021
GOPS-9.1 Zaświadczenie  o wynagrodzeniu od pracodawcy pdf Obowiązuje od 27.01.2022
GOPS-9.2 Oświadczenie o stanie majątkowym pdf Obowiązuje od 27.01.2022
GOPS-9.3 Oświadczenie o uzyskaniu dochodu jednorazowego pdf Obowiązuje od 27.01.2022
GOPS-9.4 Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej pdf Obowiązuje od 27.01.2022
GOPS-16.1 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu pdf Obowiązuje od 1.07.2018
GOPS-16.2 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające urodzenie żywego dziecka oraz ciężkie i nieodwracalne upośledzenie pdf Obowiązuje od 1.07.2018
GOPS-16.3 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
pdf Obowiązuje od 1.07.2018
GOPS-18.1 Program Czyste Powietrze - wydanie zaświadczenia
o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego
pdf Obowiązuje od 1.05.2021
GOPS-19.1 Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego  pdf Obowiązuje od 1.01.2022
GOPS-19.2 Klauzula Rodo Dodatek Osłonowy pdf Obowiązuje od 1.01.2022
GOPS-23.1 Wniosek o wypłatę dodatku węglowego pdf Obowiązuje od 17.08.2022
GOPS-23.2 Klauzula Rodo Dodatek Węglowy pdf Obowiązuje od 17.08.2022
GOPS-24.1 Wniosek ododatek dla gospodarstw domowych pdf Obowiązuje od 21.09.2022
GOPS 25-1 Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe pdf Obowiązuje od 01.01.2023
GOPS 26.1 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy pdf Obowiązuje od 01.01.2024
GOPS 26.2 karta osoby przyjętej do zakwaterowania pdf Obowiązuje od 01.01.2024
GOPS 26.3 oświadczenie dla osoby przyjętej do zakwaterowania pdf Obowiązuje od 01.01.2024
GOPS 26.4 informacja do weryfikacji wniosku pdf Obowiązuje od 01.01.2024
GOPS 26.5 klauzula informacyjna RODO pdf Obowiązuje od 01.01.2024
GP - 1.1 Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po przystąpieniu do sporządzenia pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 2.1 Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 3.1 Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 4.1 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 5.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 6.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z mpzp pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 7.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu obrotu hurtowego alkoholem z mpzp pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 8.1 Wniosek o zmianę studium uwarunkowań po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 9.1 Wniosek o zmianę studium uwarunkowań pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 10.1 Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 11.1 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 12.1 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 12.2 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 13.1 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 13.2 Oświadczenie strony posiadającej warunki zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 13.3 Oświadczenie strony przyjmującej warunki zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 14.1 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 15.1 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 16.1 Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 17.1 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 18.1 Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 19.1 Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
GP - 20.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji pdf Obowiązuje od 01.11.2019
GP - 21.1

Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej położenia wskazanej działki w granicach obszaru, na którym stosuje się szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

pdf Obowiązuje od 25.01.2023
IL - 1 Informacja o lasach pdf Obowiązuje od 01.07.2019
IN - 1 Informacja o nieruchomościach pdf Obowiązuje od 01.07.2019
IR - 1 Informacja o gruntach pdf Obowiązuje od 01.07.2019
MIŚ - 1.1 Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pdf Obowiązuje od 20.07.2020
MIŚ - 2.1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf Obowiązuje od 1.08.2020
MIŚ - 3.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 3.2 Oświadczenia o braku zaległości w podatkach i składkach pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 4.1 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 4.2 Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 5.1 Wniosek o dofinansowanie demontażu i utylizacji  wyrobów zawierających azbest pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 5.2 Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 5.3 Ocena stanu wyrobów zawierających azbest pdf Obowiązuje od 01.09.2021
MIŚ - 6.1 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 6.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 7.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 9.1 Wniosek o sterylizację/kastrację pdf

Obowiązuje od 01.04.2023

MIŚ - 10.1 Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 11.1 Wniosek o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 12.1 Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 12.2 Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 13.1 Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 14.1 Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 15.1 Wniosek o najem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 15.2 Oświadczenie najemcy lokalu pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 16.1 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 17.1 Wniosek o nabycie prawa własności nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 18.1 Wniosek o nabycie/wydzierżawienie/najem nieruchomości w drodze przetargu pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 19.1 Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 20.1 Wniosek o nadanie numeru porządkowego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ-20.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym pdf Obowiązuje od 25.05.2018
MIŚ - 21.1 Wniosek rolnika o szacowanie szkód pdf Obowiązuje od 25.06.2018
MIŚ - 22.1 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków pdf Obowiązuje od 18.02.2020
MIŚ - 23.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej pdf Obowiązuje od 25.05.2018
NSR-5 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pdf Obowiązuje od 01.02.2024
NSR-5Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pdf Obowiązuje od 01.02.2024
GZGK-1.1 Podanie o wydanie warunków technicznych pdf Obowiązuje od 1.12.2015
GZGK-1.2 Upoważnienie do odebrania warunków technicznych pdf Obowiązuje od 1.12.2015
GZGK-1.3 Zgłoszenie rozpoczęcia prac pdf Obowiązuje od 1.12.2015
GZGK-1.4 Protokół odbioru technicznego - końcowego - wodociąg pdf Obowiązuje od 1.12.2015
GZGK-1.5 Protokół odbioru technicznego - końcowego - kanalizacja pdf Obowiązuje od 1.12.2015
IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego pdf Obowiązuje do 30.06.2019
IN - 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości pdf Obowiązuje do 30.06.2019
IR - 1 Informacja w sprawie podatku rolnego pdf Obowiązuje do 30.06.2019
KDR Wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (rządowy) pdf Obowiązuje do 01.01.2022
OB - 3.2 Pełnomocnictwo do zameldowania pdf Obowiązuje od 1.03.2015
OB - 7.2 Pełnomocnictwo do wymeldowania pdf Obowiązuje od 1.03.2015
OB - 13.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu pdf Obowiązuje od 1.03.2015
OB - 13.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zameldowania w lokalu pdf Obowiązuje od 1.03.2015
OB - 16.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 17.1 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 18.1 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 19.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 20.1 Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 20.2 Oświadczenie o niekaralności pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 20.3 Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez kierowców pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 21.1 Wniosek o udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 22.1 Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania pdf Obowiązuje od 14.09.2023
OB - 23.1 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 23.2 Wniosek o dopisanie osoby niepełnosprawnej do spisu wyborców pdf Obowiązuje od 1.10.2017
OB - 24.1 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 25.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania pdf Obowiązuje od 1.09.2023
OB - 25.2 Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania pdf Obowiązuje od 1.09.2023
OB - 26.1 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 26.2 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 27.1 Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego pdf Obowiązuje od 5.06.2020
OB-29.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 28.1 Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 30.1 Wniosek o wydanie Karty 3+ pdf Obowiązuje od 1.01.2014
OB - 30.2 Wniosek o wydanie duplikatu Karty 3+ pdf Obowiązuje od 1.01.2014
OB - 31.1 Oświadczenie podmiotu-partnera programu Karta 3+ pdf Obowiązuje od 1.10.2013
OB - 32.1 Wniosek o wydanie Karty Seniora pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OB - 32.2 Wniosek o wydanie duplikatu Karty Seniora pdf Obowiązuje od 1.01.2014
OB - 33.1 Zgłoszenie podmiotu-partnera programu Teresińska Karta Seniora pdf Obowiązuje od 1.01.2014
OC - 1.1 Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej pdf Obowiązuje od 1.10.2013
Or - 3.1 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pdf Obowiązuje od 1.01.2016
Or - 4.1 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej WORD Obowiązuje od 1.01.2014
Or - 5.1 Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy podpisany przez wszystkich właścicieli pdf Obowiązuje od 1.09.2020
OŚ - 1.1 Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pdf Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 1.2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników pdf Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 1.3 Oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości pdf Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 2.1 Wniosek rodziców o zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu pdf Obowiązuje od 1.03.2020
OŚ - 2.2 Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego pdf Obowiązuje od 1.03.2020
OŚ - 2.3 Oświadczenie o posiadaniu dziecka niepełnosprawnego pdf Obowiązuje od 1.03.2020
OŚ - 3.1 Oświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 5.1 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 5.2 Oświadczenie o dochodach pdf Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 6.1 Zgłoszenie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania pdf Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 7.1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych PDF Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 7.2 Oświadczenie o numerze REGON i NIP PDF Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 7.3 Oświadczenie o spełnieniu wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych PDF Obowiązuje od 1.01.2017
OŚ - 7.4 Oświadczenie o niekaralności PDF Obowiązuje od 1.01.2016
OŚ - 7.5 Oświadczenie o tytule prawnym do lokalu PDF Obowiązuje od 1.01.2016
RODO-1 Klauzula informacyjna interesanta pdf Obowiązuje od 24.05.2018
RODO-2 Klauzula informacyjna interesanta z numerem telefonu i emailem pdf Obowiązuje od 24.05.2018
RODO-USC Klauzula informacyjna interesanta USC pdf Obowiązuje od 24.05.2018
RODO Ewidencja Klauzula informacyjna interesanta ewidencji ludności pdf Obowiązuje od 24.05.2018
RODO Dowody Klauzula informacyjna interesanta w sprawie dowodu osobistego pdf Obowiązuje od 24.05.2018
SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-2Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-4Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SR-7 Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
SW-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
USC - 1.1

Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia

pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 1.2 Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 1.3 Wniosek o odtworzenie aktu zgonu pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 1.4 Oświadczenie o wskazaniu pełnomocnika pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 3.1 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 4.1 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 4.2 Oświadczenie dziecka które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 5.1 Wniosek o zmianę imienia dziecka pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 6.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 7.1 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 7.2 Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 o zgodzie na nadanie nazwiska męża matki pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 11.1 Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 11.2 Oświadczenie o wskazaniu pełnomocnika pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 12.1 Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 13.1 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 13.2 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 13.3 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 14.1 Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 14.2 Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC -14.3 Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 14.4 Wniosek o migrację odpisów aktów stanu cywilnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 15.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie lub braku wpisu w księdze stanu cywilnego pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 16.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 20.1 Wniosek zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego pdf Obowiązuje od 01.02.2019
USC - 21.1 Wniosek o zmianę imienia/nazwiska pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 21.2 Wniosek o zmianę imienia/nazwiska dziecka pdf Obowiązuje od 25.05.2018
USC - 21.3 Oświadczenie rodzica o zgodzie na zmianę imienia/nazwiska dziecka pdf Obowiązuje od 25.05.2018
ZDL - 1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach podlegających pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDL - 2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDN - 1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDN - 2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDR - 1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZDR - 2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZFA-02 Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu, i sytuacji ekonomicznej pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-03 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-04 Zaświadczenie dokumentujące dochód uzyskany pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-05 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-06 Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-07 Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZFA-08 Klauzula RODO - interesanci GOPS pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZIL - 1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIL - 2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIL - 3 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach pozostałych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIN - 1 Załącznik do informacji o nieruchomościach - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIN - 2 Załącznik do informacji o nieruchomościach - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIN - 3 Załącznik do informacji o nieruchomościach - dane o przedmiotach pozostałych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIR - 1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIR - 2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach zwolnionych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZIR - 3 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach pozostałych pdf Obowiązuje od 01.07.2019
ZKDR-01 Oświadczenie o planowanym ukończeniu nauki pdf Obowiązuje do 01.01.2022
ZKDR-02 Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka pdf Obowiązuje do 01.01.2022
ZKDR-03 Oświadczenie rodziców o władzy rodzicielskiej pdf Obowiązuje do 01.01.2022
ZL - 1A Dane o nieruchomościach lesnych pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZL - 1B Dane o zwolnieniach w podatku lesnym pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZN - 1A Dane o nieruchomościach pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZN - 1B Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZP - 1.1 Wniosek o udzielenie ze środków Gminy Teresin dotacji na prace konserwatorskie pdf Obowiązuje od 1.10.2013
ZP - 1.2 Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich pdf Obowiązuje od 1.10.2013
ZR - 1A Dane o nieruchomościach rolnych pdf Obowiązuje do 30.06.2019
ZR - 1B Dane o zwolnieniach w podatku rolnym pdf

Obowiązuje do 30.06.2019

ZSR-05 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-06 Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-07 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-08 Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-10 Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSR-12 Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania pdf Obowiązuje od 1.05.2021
ZSW-01 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.07.2018
ZSW-03 Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego pdf Obowiązuje od 1.07.2018
ZSW-04 Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego pdf Obowiązuje od 1.07.2018

 

Wytworzył:
Jacek Tomaszewski
(2013-10-01)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2013-10-04 08:41:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2024-02-05 11:26:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki